Verzend- en leveringsbeleid

BEZORGING

 • Bezorg- of verzenddatums die in een offerte, bestelbevestiging of elders worden vermeld, dienen alleen ter indicatie en hebben geen contractuele gevolgen. De verkoper is niet jegens de koper aansprakelijk voor niet-levering voor een bepaalde datum of bepaalde datums. De levertijd is geen wezenlijk onderdeel van een overeenkomst en wordt dat ook niet door enige toegezonden kennisgeving. Als er geen bezorgdatums worden opgegeven, vindt levering plaats binnen een redelijke termijn.
 • Goederen worden afgeleverd op het bezorgadres dat op de bestelbevestiging wordt vermeld, tenzij schriftelijk door de verkoper een ander adres is overeengekomen.
 • De koper zal op de bezorglocatie op eigen kosten zorg dragen voor toereikende en geschikte hulpmiddelen en handmatige ondersteuning voor het ontladen van de goederen. Alleen de koper is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen op de bezorglocatie. De koper stelt de verkoper schadeloos voor verliezen, aansprakelijkheden en kosten die het gevolg zijn van ondersteuning van de koper door de verkoper of zijn onderaannemers bij het lossen of anderszins verwijderen van de goederen van de bezorglocatie.
 • Behoudens de overige bepalingen van deze voorwaarden is de verkoper niet aansprakelijk voor niet-levering op een bepaalde datum; daarnaast geeft een vertraging de koper niet het recht om een overeenkomst te beëindigen of in te trekken, tenzij de desbetreffende vertraging meer dan 60 dagen bedraagt.
 • Als de koper om enigerlei reden de bezorging van goederen weigert of daar niet aan meewerkt terwijl de goederen gereed zijn om te worden bezorgd, of zelf geen maatregelen neemt die nodig zijn om de goederen te bezorgen, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, de goederen naar eigen goeddunken te verwijderen en van de koper vergoeding van eventuele verliezen of aanvullende kosten te eisen die het gevolg zijn van de desbetreffende weigering of niet-nakoming (met inbegrip van opslagkosten vanaf de vervaldatum voor levering).
 • De hoeveelheid goederen in een zending van goederen zoals vastgelegd door de verkoper op het moment van verzending vanaf de locatie van de verkoper, houdt afdoend bewijs in van de hoeveelheid die de koper bij bezorging heeft ontvangen, tenzij de koper eenduidig bewijs kan leveren dat het tegendeel het geval is.
 • De verkoper heeft het recht om de goederen in een of meerdere termijnen te leveren. Elke afzonderlijke deellevering wordt gefactureerd en betaald in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst. Elke deellevering wordt als afzonderlijke overeenkomst behandeld en een annulering of beëindiging van één overeenkomst met betrekking tot een deellevering geeft de koper niet het recht om een andere overeenkomst of deellevering op te zeggen of de betaling ervan niet uit te voeren.
 • De koper dient de goederen onmiddellijk bij ontvangst te inspecteren en te testen en in ieder geval voorafgaand aan het verrichten van enige handeling aan, en gebruik, bewerking, aanpassing of anderszins wijziging van de goederen. Als de koper nalaat de goederen te inspecteren in overeenstemming met dit lid 8.8, is de verkoper ongeacht andere bepalingen van deze voorwaarden niet aansprakelijk jegens de koper voor eventuele gebreken van de goederen.

RETOUREN

 • De verkoper bepaalt wanneer bestellingen mogen worden geannuleerd en/of goederen geretourneerd.
 • De klant heeft het recht om goederen binnen 14 dagen te retourneren en het volledige aankoopbedrag terug te krijgen. De goederen dienen ongebruikt en ongeopend in hun oorspronkelijke staat retour gezonden te worden.
 • De koper erkent en accepteert dat bepaalde goederen niet kunnen worden geretourneerd en vergoed.
 • De verkoper is niet jegens de koper aansprakelijk voor het volgende:
  • niet-levering, tenzij de koper de verkoper op de hoogte stelt van een vordering binnen drie dagen na de datum die op de factuur van de verkoper wordt vermeld;
  • ontbrekende goederen bij aflevering, tenzij de koper de verkoper op de hoogte stelt van een vordering binnen drie dagen na ontvangst van de goederen; en
  • beschadiging of verlies van de goederen of een gedeelte ervan tijdens het transport (waarbij goederen worden getransporteerd door de verkoper zelf of door een koerier die namens de verkoper handelt), tenzij de koper de verkoper op de hoogte stelt van een vordering binnen drie dagen na ontvangst van de goederen of de verwachte besteldatum;
  • als een vordering van de koper geldig is op grond van het onderhavige lid 9.3, kan de koper alleen aanspraak maken op rechtzetting van het tekort of de niet-levering, en is de verkoper alleen daartoe verplicht.